Zarząd Gminnego Klubu Sportowego “Kraska” Jasieniec zawiadamia, że Walne Zebranie Członków Klubu odbędzie się w dniu 07.11.2019r. w I terminie o godz. 19.30, a w przypadku braku mniej niż 50% obecności, termin II 07.11.2019r. o godz. 20.00.

Zebranie odbędzie się w OSP w Jasieńcu, ul. Kasztanowa 6, 05-604 Jasieniec.

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania
 3. Wybór komisji mandatowo – skrutacyjnej
 4. Wybór komisji uchwał
 5. Przedstawienie sprawozdania zarządu z działalności upływającej kadencji
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego
 7. Przedstawienie sprawozdania kierowników sekcji
 8. Przedstawienie protokołu z posiedzenia komisji rewizyjnej
 9. Przedstawienie sprawozdania trenerów
 10. Dyskusja na temat sprawozdań
 11. Wybory uzupełniające zarząd klubu w związku z rezygnacją członka zarządu
 12. Sprawozdanie Komisji uchwał
 13. Dyskusja na temat zmian w statucie
 14. Wolne Wnioski
 15. Zakończenie zebrania